Bet Midrash Virtuali

בית המדרש הוירטואלי

של כנסת הרבנים בישראל

Red Line

חוג לימוד משניות ע"ש יצחק רבין ז"ל

Green Line

מסכת סוכה, פרק ה', משנה ו' (חזרה):

יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג הָיוּ שָׁם שְׁלשָׁה עָשָׂר פָּרִים וְאֵילִים שְׁנַיִם וְשָׂעִיר אֶחָד. נִשְׁתַּיְּרוּ שָׁם אַרְבָּעָה עָשָׂר כְּבָשִׂים לִשְׁמוֹנָה מִשְׁמָרוֹת. בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן, שִׁשָּׁה מַקְרִיבִין שְׁנַיִם שְׁנַיִם, וְהַשְּׁאָר אֶחָד אֶחָד. בַּשֵּׁנִי, חֲמִשָּׁה מַקְרִיבִין שְׁנַיִם שְׁנַיִם, וְהַשְׁאָר אֶחָד אֶחָד. בַּשְּׁלִישִׁי, אַרְבָּעָה מַקְרִיבִין שְׁנַיִם שְׁנַיִם, וְהַשְׁאָר אֶחָד אֶחָד. בָּרְבִיעִי, שְׁלשָׁה מַקְרִיבִין שְׁנַיִם שְׁנַיִם, וְהַשְּׁאָר אֶחָד אֶחָד. בַּחֲמִישִׁי, שְׁנַיִם מַקְרִיבִין שְׁנַיִם שְׁנַיִם, וְהַשְּׁאָר אֶחָד אֶחָד. בַּשִּׁשִּׁי, אֶחָד מַקְרִיב שְׁנַיִם, וְהַשְּׁאָר אֶחָד אֶחָד. בַּשְּׁבִיעִי, כֻּלָּן שָׁוִין. בַּשְּׁמִינִי, חָזְרוּ לַפַּיִס כְּבָרְגָלִים. אָמְרוּ, מִי שֶׁהִקְרִיב פָּרִים הַיּוֹם, לֹא יַקְרִיב לְמָחָר, אֶלָּא חוֹזְרִין חֲלִילָה.

הסברים (המשך):

ג:
בתורה [במדבר כט יב-לח] נקבעה סדרה מורכבת מאוד של קרבנות לחג הסוכות. בעיקרון, בכל יום משבעת ימי החג הקריבו את בעלי החיים הבאים: ארבעה-עשר כבשים, שני איילים, ושעיר עזים אחד. בנוסף על כל אלה, הקריבו מספר מסוים של פרים: ביום הראשון שלושה-עשר, ביום השני שנים-עשר, ביום השלישי אחד-עשר, ביום הרביעי עשרה, ביום החמישי תשעה, ביום השישי שמונה, ביום השביעי שבעה.

ד:
הבעיה שעמדה בפני הנהלת בית המקדש היתה כיצד להתארגן עם כל עשרים וארבע משמרות הכהנים בשבעת ימי החג, בשים לב לכך שכולם רצו לטול חלק בעבודת הקורבנות. משנתנו מפרטת כיצד הושגה מטרה זו.

ה:
אם נפרט את ההסדרים של היום הראשון, יהיה לנו קל יותר להבין את ההסדרים של ששת הימים האחרים. ביום הראשון של חג הסוכות, מלבד קורבן התמיד, נשחטו שלושים בהמות: ארבע עשר כבשים, שלושה עשר פרים, שני אילים ושעיר עזים אחד. ברוב המקרים הוקצתה בהמה אחת לכל משמרת. משנתנו מסבירה שלשש-עשרה מתוך עשרים וארבע המשמרות הוקצו שש עשרה משלושים הבהמות: שלושה עשר פרים, שני אילים ושעיר עזים. ארבעה עשר הכבשים שנותרו חולקו כך: לשש מהמשמרות שנותרו הוקצו שני כבשים כל אחת, בעוד שכל אחת משתי המשמרות שנותרו קבלה כבש אחד.

ו:
ביום השני של החג היה צריך לקחת בחשבון שיש להפחית ממספר הקורבנות פר אחד. לחמש עשרה משמרות הוקצו שנים עשר פרים, שני איילים ושעיר עזים. תשע המשמרות שנותרו חלקו ביניהן את ארבעה עשר הכבשים: לחמש היו שני כבשים כל אחת ולכל אחת מארבע המשמרות שנותרו כבש אחד.

ז:
כעת יהיה קל להבין את ההסדרים של ימי החג הנותרים. ביום השלישי ארבע עשרה משמרות חילקו ביניהן אחד עשר פרים, שני אילים ושעיר עזים. ארבעה עשר הכבשים הנותרים הוקצו כך: ארבע משמרות קבלו שני כבשים כל אחת, וכל אחת מהמשמרות הנותרות קיבלו אחד מששת הכבשים שנותרו.

ח:
ביום הרביעי של החג שלוש עשרה משמרות חילקו בינהן עשרה פרים, שני אילים ושעיר עזים. ארבעה עשר הכבשים הנותרים חולקו כך: שלוש משמרות קבלו שני כבשים כל אחת, ושאר המשמרות קיבלו כל אחת אחד משמונת הכבשים הנותרים.

ט:
נמשיך בתיאור למען השלמות. ביום החמישי של החג שתים עשר משמרות חילקו ביניהן תשעה פרים, שני אילים ושעיר עזים. ארבעה עשר הכבשים הנותרים חולקו כך: שתי משמרות קיבלו שני כבשים כל אחת, ושאר המשמרות קיבלו כל אחת אחד מעשרת הכבשים הנותרים. ביום השישי של החג אחת עשרה משמרות חילקו ביניהן שמונה פרם, שני אילים ושעיר עזים. ארבעה עשר הכשבים הנותרים חולקו כך: משמרת אחת קבלה שני כבשים ושאר המשמרות שנותרו קבלו כל אחת אחת משתים עשר הכבשים שנותרו. ביום השביעי של החג עשר משמרות חילקו ביניהן שבעה פרים, שני אילים ושעיר עזים. ארבעה עשר הכבשים הנותרים חולקו בין ארבע עשרה המשמרות שנותרו, אחת לכל אחת.

י:
לפי התורה [במדבר כט לה-לח] הקורבנות ביום השמיני — שמיני עצרת — היו פר אחד, איל אחד, שעיר עזים אחד ושבעה כבשים. ברור שכמות הבהמות הזו לא תספיק לחלוקה בין כל עשרים וארבע המשמרות, ולכן היה עליהם לחזור לשיטת הטלת גורלות ("פיס") כמו בכל החגים האחרים (וגם ימי החול) כדי לראות מי מהמשמרות ישתתפו בהקרבת עשרת הקורבנות.

יא:
הסיפא של משנתנו מחזיר אותנו להסדרים במהלך שבעת ימי החג. אף אחת מהמשמרות לא הורשתה לקחת חלק בהקרבת הפרים בשני ימים ברצף. כל שהמשמרות שהקריבו את הפרים ביום הראשון של החג היו צריכים לחכות עד ליום השלישי כדי ששוב יוקצה להם פר. (הפרים היו מאפיין עיקרי של הפולחן בימי החג הללו).

יב:
אלה שקוראים בעיון ישימו לב לעובדה שבמשך חג הסוכות היו שוחטים בבית המקדש יותר ממאתים בהמות: 112 כבשים, 70 פרים, 14 אילים, ושבעה עזים.

שאלות ותשובות:

ב-סוכה 045 התיחסתי לשתי ברייתות. נורית גל-רכס כותבת:

האם לא נפלה טעות בסימוכין לסעיפים ה ו- ו? מופיע אותו מקור.

אני משיב:

לא, אין טעות. שתי הברייתות מופיעות באותו דף של הגמרא, שבת ל"ה ע"ב.

Green Line