Bet Midrash Virtuali

בית המדרש הוירטואלי

של כנסת הרבנים בישראל

Red Line

חוג לימוד משניות ע"ש יצחק רבין ז"ל

Green Line

ג'יי סלייטר מקדיש שיעור זה לזכרו של אביו,
יוליוס סלייטר, משולם זיסע בן אהרון פנחס ומלכה ז"ל.
היארצייט חל ביום ב' במרחשוון.


מסכת סוכה, פרק ד', משנה א':

לוּלָב וַעֲרָבָה — שִׁשָּׁה וְשִׁבְעָה; הַהַלֵּל וְהַשִּׂמְחָה — שְׁמוֹנָה; סֻכָּה וְנִסּוּךְ הַמַּיִם — שִׁבְעָה; וְהֶחָלִיל — חֲמִשָׁה וְשִׁשָּׁה.

הסברים:

א:
משנתנו משמשת מעין מבוא כללי לכול מה שיבוא אחריה בפרק זה ובפרק שאחריו, עד סוף המסכת. היא מונה שבע מצוות או טקסים שנהגו בזמן שבית המקדש היה קיים. כיום מקיימים ארבעה מהם ועוד אחד מקיימים באופן קצת שונה.

ב:
כמובן, נסביר כל אחד מהפריטים לעומקו במשניות הבאות. בשלב זה נביא רק סיכום קצר על כל אחד מהם שמובא במשנתנו.

ג:
הלולב מייצג את כל ארבעת המינים (לולב, אתרוג, הדס וערבה). בפרק הקודם תיארנו כיצד מקיימים מצות לולב. משנתנו אומרת שאת המצוה של ארבעת המינים ניתן לקיים בששה או שבעה מתוך שמונת ימי חג הסוכות.

ד:
הערבה שבמשנתנו מתייחסת לטקס שנערך בבית המקדש ברוב ימי חג הסוכות. הטקס כלל קישוט של המזבח בענפים של ערבה והקפה של המזבח תוך כדי קריאת "הושענא". גם את הטקס הזה ניתן היה לקיים בששה או שבעה מתוך שמונת ימי חג הסוכות.

ה:
גם את ההלל תיארנו בפרק הקודם. משנתנו אומרת לנו שאת ההלל אומרים בכל שמונת ימי החג.

ו:
לפעמים שוכחים שישנה מצוה מיוחדת לשמוח ולצהול במהלך חג הסוכות. הזכרנו זאת בשיעור הראשון של מסכת זו [סוכה 001, הסבר ד]. המצווה של שמחת החג חלה בכל שמונת ימי החג.

ז:
אחת המצוות העיקריות של החג היא, כמובן, ישיבה בסוכה. כיון ששמיני עצרת חל מיד לאחר חג הסוכות קל לחשוב שהיום הזה הוא חלק מחג הסוכות ולא חג אחר בפני עצמו. ואמנם, הפרק שאנו לומדים כעת מתייחס לשמונת ימי חג הסוכות, וכולל את שמיני עצרת. אולם, המצווה לשבת בסוכה חלה רק על שבעת ימי חג הסוכות, כפי שמציינת משנתנו. אין אנו יושבים בסוכה בשמיני עצרת.

ח:
ניסוך המים היה טקס מיוחד שנערך בעזרות של בית המקדש. כשנגיע לשתי המשניות האחרונות של פרק זה נתאר את הטקס הזה לפרטיו. גם טקס זה חל רק בחג הסוכות ולא בשמיני עצרת.

ט:
'החליל' מתייחס לחגיגה פחות רוחנית שהתקיימה בבית המקדש במהלך חול המועד סוכות: הטקסים של שמחת בית השואבה. נסביר את הטקס הזה בפירוט כשנגיע לפרק ה'. את הטקס היה ניתן לקיים רק בימים שהיו לא שבת ולא יום-טוב; במילים אחרות, רק חמישה או ששה מתוך שמונת הימים: לא ביום הראשון או ביום השמיני, שהרי הם ימים טובים, ולא בשבת חול המועד אם ישנה כזו.

האם ידעת

שלבית המדרש הוירטואלי יש גם שיעורים בתלמוד הירושלמי (מסכת ברכות)? אם זה מעניין אותך נא לשגר מייל לכתובת Admin @ bmv.org.il מהכתובת שבה ברצונך לקבל את השיעורים.

Green Line