Bet Midrash Virtuali

בית המדרש הוירטואלי

של כנסת הרבנים בישראל

Red Line

חוג לימוד משניות ע"ש יצחק רבין ז"ל

Green Line

שיעור מיוחד בעניין לא-יהודים ונדל"ן בארץ-ישראל.

שאלות ותשובות:

קבלתי הודעה מאחד המשתתפים בחוג ללימוד משניות זה בענייני דיומא. על פי רוב אינני מרשה לעצמי לכלול בחוג שאלות שאינן קשורות לנושאים שאנו לומדים. אך מאחר והתשובה לשאלה זו קשורה ישירות לעניינים שלמדנו במסכת עבודה זרה, אני מרשה לעצמי להשיב על רוב השאלות שהוצגו לי. עקב הקשר לענניני דיומא אני משער שרבים מהמשתתפים הקבועים ימצאו בזה עניין. חואן-קרלוס קיאל כותב:

רציתי לשאול אותך על דעתך לגבי הסוגיה של רבה של העיר צפת, הרב אליהו, שאסר מכירה או השכרה של בתי מגורים לערבים.

  1. האם המכתב משקף את העמדה ההלכתית הכללית?
  2. האם לא רלוונטית המצווה "חוקה אחת לכם ולגר הגר" שהיא איסור על יצירת הבדלים בין יהודי ובין בני מיעוט?
  3. האם ניתן לטעון שמאחר והאוכלוסיה המוסלמית נובעת ברובה מהמנצחים שבאו עם עומר אבן אל-כתב ונשים מקומיות, שהן בתורן היו צאצאיות של יהודים שנותרו לאחר מרד בר-כוכבא ורובן הוטמעו או הפכו בכוח ל-"מתיוונים" או "רומאים"? אני מאמין שרבים משכנינו הם צאצאים מצד האם בשושלת שמובילה ליהודיות כשרות מתקופת בית המקדש השני - אף על פי שבלתי אפשרי להוכיח זאת - או לשלול זאת. אם כן, האם החרם על השכרת בתים לערבים מקומיים איננו הפליה נגד זרע ישראל?
  4. האין העמדה ש-"החרם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תחנם" פרושה איסור על השכרה או מכירה של בתים למי שאינם יהודים - היא רק משחק מילים, כאשר כוונת הכתב המקראי המקורי היא לא לחוס על שבעת העמים שאכלסו את ארץ כנען באותה העת - אבל שחכמים בתקופה מאוחרת יותר אמרו שהם התערבבו כל כך לאחר מכן עד כי לא ניתן לדעת מי הם צאצאיהם... (צו מפורש לא לחוס על אף אחד מבני העמים המסויימים הוא בהכרח קריאה לרצח עם בזמנם - אבל אין לזה קשר לעוסקים בנדל"ן בימינו.)

ברור שאני מתנגד לעמדה המפלה - אבל בכל מקרה אני רוצה ללמוד מה דעתך, מאחר ואתה בקי בחשיבה ההלכתית בה הם משתמשים ...

אני משיב:

חואן-קרלוס לא יכול לאחוז בעוגה וגם לשמור אותה! אין אנחנו רשאים לפרש את הכתוב המקראי לפי הפשט (או לפי מה שנדמה לנו שהוא הפשט) ולאחר מכן לבקש את הגישה ההלכתית. פעמים רבות שמנו לב שלא תמיד פרשו חז"ל את הכתוב לפי הפשט. לדוגמה: חואן-קרלוס מביא את "הגר הגר" כשבהזדמנויות רבות מאוד ראינו שבשביל חז"ל הגר היה מי שהמיר דתו והצטרף לעם ישראל. תשובתי תהיה הלכתית.

ישנן שתי סוגיות שאליהן יש להתייחס כאן ורק שתי הסוגיות הללו רלוונטיות.

  1. האם מותר להשכיר או למכור דירות בארץ-ישראל ללא-יהודים?
  2. האם מוסלמים ונוצרים נחשבים לעובדי אלילים?

דנו בשתי הסוגיות האלה לעומק כשלמדנו מסכת עבודה זרה. אינני מתכוון לחזור כאן על מה שכתבתי אז - לפני יותר משנתיים! אני מפנה אתכם לשיעור ע"ז 017, שם תכלו למצוא את התשובה בעצמכם. (השתמשו בקישורית.)

ראשית, קראו את סוף המשנה: מדיבור המתחיל "אֵין מַשְׂכִּירִין לָהֶם בָּתִּים". סימו לב ששתי דעות מובאות במשנה, זו של רבי מאיר וזו של רבי יוסי. (חשוב להעיר שרבי יוסי בן-חלפתא - שחי באמצע המאה השניה לספריה - היה רבה של העיר הגלילית ציפורי שהיתה עיר שבה גרו רומאים ויוונים רבים, כמספר היהודים שגרו שם.)

כעת יש לעבור להסברים ו, ז, ח ו-ט. שם תמצאו שההלכה נקבעה לפי דעתו של רבי יוסי, לפיה מותר להשכיר בתים לעודי אלילים בארץ-ישראל, אף על פי שאסור למכור להם אדמה. גם הסברתי שם שהמצוות הללו נוגעות לעובדי אלילים בלבד.

זה מביא אותנו לסוגיה השניה: האם יש להחשיב את המוסלמים והנוצרים של ימינו כעובדי אלילים? דנו גם בנושא הזה בעבודה זרה. אני מפנה אתכם לשעור ע"ז 001. (שוב, השתמשו בקישורית.) יש לדלג על המשנה ולגשת ישירות להסברים ה, ו, ז ו-ח. רמב"ם החזיק נחרצות בדעה שמוסלמים אינם עובדי אלילים. בעוד שהוא חשב שנוצרים אכן היו עובדי אלילים, רבנו תם (נכדו של רש"י) ומנחם המאירי, שחיו באירופה הנוצרית, סברו שנוצרים אינם עובדי אלילים.

אם כן, החרם על מכירה או השכרה של נדל"ן למי שאינם יהודים בארץ-ישראל לא חל על מוסלמים ונוצרים בני ימינו. מעולם לא שמעתי על ערבי פלשתינאי שהולך לפי הדת ההינדית. אם יש אדם כזה אז אולי קיים חשש שהוא עובד אלילים. אולי. כך שהמכתב של אותם הרבנים לו מתייחס חואן-קרלוס איננו מבוסס מבחינה הלכתית. רק בעל דעה קדומה ללא תקנה היה מעז לפרסם טיעונים כל כך מגוחכים.

ובכך, השיבותי על שאלות 1 ו-4. שאלה 2 היא טעות מיסודה. המצוה על חוקה אחת לכולם חל על יהודים. כמו הנוהג אצל כל עם אחר, ההלכה שלנו אכן מחוקקת הבדל בין יהודים לגויים. אולם, לא לזה התכוון חואן-קרלוס לשאול (אף על פי שזה מה שעשה בעצם). חז"ל הכירו בכך שצריכים ואפילו חייבים להעניק הרבה זכויות וזכויות-יתר ללא-יהודים שחיים בארץ-ישראל "מפני דרכי שלום". התלמוד של ארץ ישראל (ירושלמי) [גיטין ל"ג ע"א] מונה כמה מהחסדים הללו:

אלו הם רק כמה דוגמאות.

שאלה 3, לדעתי, אינה רלוונטית. בלי להתחשב במה יכול או לא יכול להיות מוצאו האתני של אדם, ההלכה מכירה כיהודים רק אלו שנולדו לאם יהודיה או שהתגיירו. במקרים רבים בהם יש אפשרות (ולא וודאות) שמוצאו של אדם הוא מיהודים, אנו דורשים לכל הפחות גיור סימלי.

אני מקווה שהשיבותי על הסוגיות שחואן-קרלוס הציג באופן משביע רצון. אני מודה לו על שהעלה את הנושא בפנינו.

הודעה:

מאוחר יותר השבוע אני מתאשפז בבית חולים לשם פרוצדורה קטנה. לכן, אי"ה, השיעור הבא יהיה בתאריך 27 בדצמבר.

Green Line